Ön a honlap
58527.
látogatója
2005. 08. 23. óta.


Bibliai könyvek rövidítései

Teljes név Rövidítések
ÓSZÖVETSÉG
Mózes I. könyve (Genezis) 1Móz I.Móz.
Mózes II. könyve (Exodus) 2MózII.Móz.
Mózes III. könyve (Leviticus) 3MózIII.Móz.
Mózes IV. könyve (Numeri) 4MózIV.Móz.
Mózes V. könyve (Deuteronomium) 5MózV.Móz.
Józsué könyve JózsJózs.
Bírák könyve BírBír.
Ruth könyve RuthRuth
Sámuel I. könyve 1SámI.Sám.
Sámuel II. könyve 2SámII.Sám.
Királyok I. könyve 1KirI.Kir.
Királyok II. könyve 2KirII.Kir.
Krónika I. könyve 1KrónI.Krón.
Krónika II. könyve 2KrónII.Krón.
Ezsdrás könyve EzsdrEzsd.
Nehémiás könyve NehNeh.
Eszter könyve EsztEszter
Jób könyve JóbJób
Zsoltárok könyve ZsoltZsolt.
Példabeszédek könyve PéldPéld.
Prédikátor könyve PrédPréd.
Énekek éneke ÉnÉn.én.
Ésaiás próféta könyve ÉsaÉsa.
Jeremiás próféta könyve JerJer.
Jeremiás siralmai SirJer.sir.
Ezékiel próféta könyve EzékEzék.
Dániel próféta könyve DánDn.
Hóseás próféta könyve HósHós.
Jóel próféta könyve JóelJóel
Ámós próféta könyve ÁmósÁmós
Abdiás próféta könyve AbdAbd.
Jónás próféta könyve JónJón.
Mikeás próféta könyve MikMik.
Náhum próféta könyve NáhNáh.
Habakuk próféta könyve HabHab.
Sofóniás próféta könyve SofSof.
Aggeus próféta könyve AggeAgg.
Zakariás próféta könyve ZakZak.
Malakiás próféta könyve MalakMal.
ÚJSZÖVETSÉG
Máté evangéliuma MátMt.
Lukács evangéliuma LukLk.
Márk evangéliuma MárkMk.
János evangéliuma JánJn.
Apostolok cselekedetei CselAp.csel.
Pál apostol Rómaiakhoz írt levele RómRm
Pál apostol Korintusiakhoz írt I. levele 1KorI.Kor.
Pál apostol Korintusiakhoz írt II. levele 2KorII.Kor.
Pál apostol Galátziabeliekhez írt levele GalGal.
Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele EfézEf.
Pál apostol Filippibeliekhez írt levele FilFil.
Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele KolKol.
Pál apostol Thessalonikabeliekhez írt I. levele 1ThessI.Thessz.
Pál apostol Thessalonikabeliekhez írt II. levele 2ThessII.Thessz.
Pál apostol Timótheushoz írt I. levele 1TimI.Tim.
Pál apostol Timótheushoz írt II. levele 2TimII.Tim.
Pál apostol Titushoz írt levele TitTit.
Pál apostol Filemonhoz írt levele FilemFile.
Pál apostol Zsidókhoz írt levele ZsidZsid.
Jakab apostol közönséges levele JakJak.
Péter apostol közönséges I. levele 1PétI.Pt.
Péter apostol közönséges II. levele 2PétII.Pt.
János apostol közönséges I. levele 1JánI.Jn.
János apostol közönséges II. levele 2JánII.Jn.
János apostol közönséges III. levele 3JánIII.Jn.
Júdás apostol közönséges levele JúdJúd.
Jelenések könyve JelJel.

Copyright © 2005-2016 Hetednapi Adventista Egyház - Mátészalka.    Impresszum